Rank Status

S.No Rank Name Value
1 1 Andhra Pradesh 0%
2 1 Maharashtra 0%
3 1 Punjab 0%
4 2 Gujarat 0.07%
5 3 Karnataka 0.32%
6 4 Kerala 0.57%
7 5 Telangana 0.9%
8 6 Uttar Pradesh 1.58%
9 7 Madhya Pradesh 2.06%
10 8 Rajasthan 2.53%
11 9 Chhattisgarh 2.79%
12 10 Jammu & Kashmir 3.43%
13 11 Tamil Nadu 5.61%
14 12 Himachal Pradesh 14.04%
15 13 West Bengal 17.56%
16 14 Uttarakhand 35.49%
17 15 Bihar 39.12%
18 16 Goa 64.04%
19 17 Haryana 67.5%
20 18 Jharkhand 69.83%
21 19 Meghalaya 73.78%
22 20 Assam 94.95%
23 Arunachal Pradesh Not Provided
24 Manipur Not Provided
25 Mizoram Not Provided
26 Nagaland Not Provided
27 Odisha Not Provided
28 Puducherry Not Provided
29 Sikkim Not Provided
30 Tripura Not Provided
For definition of INVALID,NOT PROVIDED,NA please refer to Disclaimer
Consumer complaint resolution have improved by 2.3 times in last one year