Rank Status

S.No Rank Name Sep 2018 Sep 2017 Sep 2016
1 1 Andhra Pradesh 0 % 0 % 0 %
2 1 Maharashtra 0 % 0 % 11.64 %
3 1 Punjab 0 % 0 % 0 %
4 1 Sikkim 0 % 0 % 0 %
5 1 Tripura 0 % 0 % 53.33 %
6 2 Gujarat 0.34 % 0 % 0 %
7 3 Karnataka 0.39 % 0.84 % 1.03 %
8 4 Madhya Pradesh 0.42 % 2.37 % 10.1 %
9 5 Chhattisgarh 0.92 % 0.39 % 0.5 %
10 6 Rajasthan 1.06 % 1.16 % 1.39 %
11 7 Kerala 1.25 % 2.38 % 2.37 %
12 8 Telangana 1.91 % 0.6 % 1.04 %
13 9 Uttar Pradesh 1.99 % 8.67 % 10.28 %
14 10 Tamil Nadu 4.58 % 87.37 % 62.9 %
15 11 Himachal Pradesh 11.54 % 5.56 % 0 %
16 12 West Bengal 18.74 % 13.12 % 18.48 %
17 13 Bihar 24.01 % 31.56 % 81.84 %
18 14 Jammu & Kashmir 26.29 % 26.18 % 0 %
19 15 Uttarakhand 27.4 % 46.41 % 70.72 %
20 16 Haryana 46.54 % 62.83 % 73.5 %
21 17 Meghalaya 55.39 % 0 % 0 %
22 18 Goa 60.12 % 59.92 % 52.63 %
23 19 Jharkhand 68.1 % 65.45 % 74.03 %
24 20 Assam 98.37 % 72.12 % 4.19 %
25 21 Nagaland 100 % 0 % 0 %
26 Arunachal Pradesh Not Provided Not Provided Not Provided
27 Manipur Not Provided Not Provided Not Provided
28 Mizoram Not Provided Not Provided Not Provided
29 Odisha Not Provided Not Provided Not Provided
30 Puducherry Not Provided Not Provided Not Provided
For definition of INVALID,NOT PROVIDED,NA please refer to Disclaimer
Consumer complaint resolution have improved by 2.3 times in last one year